Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
1. A Tájékoztató célja
1.1 Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatási és védelmet nyújtson a www.ablakbeszereles.hu honlapra látogatók (továbbiakban: Weboldal) és a szolgáltatást igénybe vevők számára (továbbiakban együttesen: Érintettek) a személyes adatok védelméről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
2. Értelmező fogalmak
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

Különleges adat:
a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő
– kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így
különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása
céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Odamegyek Kft.
1212 Budapest, Parti sétány 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-297501
Adószám: 25940295-2-43 2
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította,
illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
3. Az adatkezelő megnevezése
3.1 Az adatkezelést és adatfeldolgozást végző személy neve, elérhetősége (a továbbiakban: Adatkezelő)
Odamegyek Kft.
Székhely és levelezési cím: 1212 Budapest, Parti sétány 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-297501
Adószám: 25940295-2-43
Telefonszám:
E-mail cím: odamegyekltd@gmail.com
3.2 Adatkezelő a tevékenységét az Érintettek személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvényköny, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv) rendelkezéseinek betartásával végzi.
4. Az adatkezelés célja, jogalapja és módja
4.1 Az adatkezelés célja
Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag az Érintettek által a Weboldalon igényelt szolgáltatás tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá az Érintettek által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.
4.2 Az adatkezelés jogalapja
Érintettek által a Weboldalon igényelt szolgáltatás tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá az Érintettek által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli. Érintettek a Weboldal használatával, az Adatkezelővel kötött keretszerződéssel és/vagy a mindenkori Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadásával, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok önkéntes megadásával hozzájárulásukat adják azok kezeléséhez.
Abban az esetben, ha valaki egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az Érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges.
4.3 Az adatkezelés módja
Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelősségéért kizárólag az azokat megadó személy felel.
4.3.1 Weboldal
A weboldal megtekintése a személyes adatok rögzítése és regisztráció nélkül is lehetséges és ingyenes az Érintettek számára. Adatkezelő a Weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads

Odamegyek Kft.
1212 Budapest, Parti sétány 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-297501
Adószám: 25940295-2-43 3
4.3.2 E-mail címek felhasználása
Adatkezelő az általa kezelt elektronikus levélcímeket csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése a szolgáltatások igénybe vétele és teljesítése során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a
változásokra, valamint egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.
4.3.3 Hírlevél
Az Érintetteknek módjuk van a szerződéskötés alkalmával, illetve a Weboldal használata során az erre a célra létrehozott menüpont segítségével az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén az Érintettek kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott e-mail címre tájékoztató és reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Adatkezelő által meghatározott időközönként. Az Érintettek bármikor leiratkozhatnak a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

5. A kezelt személyes adatok köre
5.1 Az elsődlegesen kezelt adatok köre:
 Magánszemélyek esetén név, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, lakcím, e-mail cím
 Jogi személyek esetén jogi személy neve, székhelye, fiók – és telephelye, cégjegyzékszám,
adószám, bankszámlaszám, ügyintéző neve, elérhetősége
 Szállítási adatok (feladó, címzett adatai – név, felvételi, kézbesítési cím, telefonszám)
 A szállítandó küldemény adatai (küldemény mérete, súlya, értéke, tartalma, stb.)
5.2 Telefonhívások rögzítése
Az Adatkezelő egyes mellékekre érkező telefonhívásai fogyasztóvédelmi és minőségbiztosítási okokból az Érintettek hozzájárulása esetén rögzítésre kerülnek. A hívásrögzítés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása. Amennyiben az Érintett nem járul hozzá hívásának rögzítéséhez, akkor nyitv tartási idő alatt az alábbi telefonszámon tud egyeztetni az Adatkezelő ügyintézőjével +361……………………….. Az adatkezelés célja az
Érintett és az Adatkezelő jogainak érvényesítése, utólagos bizonyíthatóság. Az adatok 5 évig kerülnek tárolásra, a hangfelvételről másolat kérhető.
6. Az adatkezelés időtartama
6.1 Az Adatkezelő – az Érintett által megrendelt szolgáltatás teljesítésének, elszámolásának és kifizetésének, valamint az azzal kapcsolatos reklamáció benyújtási határidejének, illetve a benyújtott reklamáció jogerős lezárásának időpontján túl – mindaddig kezeli az Érintett által megadott adatokat, amíg az Érintett az adatok törlését kifejezetten nem kéri. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
7.1 Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő más szervezetek (a szolgáltatás teljesítésében közreműködő szolgáltatók, szállítást, szerelést végző jogi személyek) részére továbbítsa.
7.2 Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az Érintett a felelős.
7.3 A szolgáltatás teljesítése, az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
Adatfeldolgozók megnevezése: www.ablakbeszereles.hu
Odamegyek Kft.
1212 Budapest, Parti sétány 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-297501
Adószám: 25940295-2-43 4
8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
8.1 Érintettek az Adatkezelő e-mail címén vagy postai úton tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, illetve kérhetik személyes adataik kijavítását vagy megváltoztatását, valamint – a jogszabályban elrendelt, valamint megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez és elszámolásához szükséges adatkezelések kivételével – törlését. A tájékoztatás ingyenes, de az egy naptári éven belüli ismételt tájékoztatáskérés esetén az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy adminisztrációs díjat számoljon fel.
8.2 Az Adatkezelő az Érintett adatkezelésre vonatkozó megkeresésére 30 napon belül köteles reagálni – az Érintett kérésnek elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
8.3 Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez az adatközlés során harmadik fél adatait adta meg és ezzel bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.
Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
8.4 Jogorvoslatok, hatósági és bírósági jogérvényesítés: Érintettek az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhetnek (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.., Telefon: +361391-1400)
9. Egyéb rendelkezések
9.1 Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.2 Az adatok kezelése során az Adatkezelő a törvény előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy jogerős hatósági, illetve bírósági határozat rendeli el.
9.3 Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettek a szolgáltatás használatával ráutaló magatartásukkal elfogadják a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.